EBILANCE

Računovodstvo & Finance

UGODNOSTI

Ker elimo, da nas spoznate in se prepri?ate o kakovosti naega dela, vam prvi mesec naih storitev ne zara?unamo, ob tem pa nudimo e dodatni popust za vse nae storitve v prvem letu sodelovanja.
V obdobju brezpla?nega meseca vam omogo?imo, da nas bolje spoznate in se neobremenjeno odlo?ite, ali nam boste zaupali ra?unovodstvo vaega podjetja tudi v prihodnje.
Obstoje?e stranke in dolgoletne partnerje za zaupanje nagrajujemo, saj se zavedamo, da je iritev in rast naega podjetja odvisna prav od vas.
Zagotavljamo vam popuste in druge finan?ne ugodnosti:

- za urejeno in pravo?asno dostavljeno dokumentacijo
- za priporo?ilo naega servisa vaim poslovnim partnerjem.

Nae osnovno vodilo pri vsakemdanjem delu je stranki ponuditi celovito fina?no storitev, ve? kot samo ra?unovodstvo. Ponujamo vam osebnega ra?unovodjo, katerega naloga bo skrbeti za vse vae ra?une in vam pomagal skrbeti za vae finance.

Vse storitve opravljamo s polno odgovornostjo, kakovostno in v dogovorjenih rokih v skladu s slovenskimi ra?unovodskimi standardi in drugo veljavno zakonodajo. Naro?nika sproti obve?amo o rezultatih poslovanja, spremembah na podro?ju ra?unovodstva in financ.

Izdelava zaklju?nih letnih izkazov poslovanja je vklju?eno v celostno uslugo. Tako se vam ne bo zgodilo, da po 12 rednih mese?nih ra?unih, dobite e 13. in 14. za izdelavo bilanc.

ZRS_Standard_znak129katalog_stevilka3a-131

 

O podjetju

Smo druba dinami?nih in fleksibilnih ljudi, polni sveih idej. Predstavljamo nov rod ra?unovodij, zraslih na temeljih tradicionalnih vrednot knjigovodstva in ra?unovodstva, strokovnosti, aurnosti in natan?nosti. ?eprav smo majhni, se po kakovosti in strokovnosti postavljamo ob bok velikim ra?unovodskih hiam. Predvsem zato, ker se lahko poglobimo v posebnosti poslovanja vsake stranke posebej in se zanje tudi bolj zavzamemo. Poleg tega zagotavljamo hitro odzivnost in sodoben na?in poslovanja. S strankami gradimo zaupanje in dolgoro?no partnerstvo. To dosegamo s stalnim izobraevanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom.