EBILANCE

Računovodstvo & Finance

Računovodske storitve

Računovodske storitve opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o.) in samostojne podjetnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike). Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
Obračun davka na dodano vrednost
Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
Izdelava davčne bilance
Periodična računovodska poročila po želji podjetja
Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)vIzdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
Računovodska analiza poslovanja
Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
Arhiviranje poslovne dokumentacije
DAVČNO SVETOVANJE
Optimiziranje davčne bilance; z nasveti pomagamo do davčno najugodnejših in zakonitih rešitev

Individualno svetovanje s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje

Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremičnin, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem
Izvajanje preventivnih davčnih pregledov

katalog_stevilka3a-131