EBILANCE

Računovodstvo & Finance

Ra?unovodske storitve

Ra?unovodske storitve opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o.) in samostojne podjetnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike). Moen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje dolo?enega dela ra?unovodstva.

Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
Vodenje analiti?nih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
Vodenje analiti?ne evidence strokov in prihodkov
Obra?un osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s pla?ami za DURS in ZPIZ
Obra?un drugih prejemkov fizi?nih oseb: tudentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroki
Vodenje evidence osnovnih sredstev z obra?uni amortizacije
Obra?un davka na dodano vrednost
Obra?un zamudnih obresti, izpis opominov
Izdelava ra?unovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finan?nih tokov)
Izdelava dav?ne bilance
Periodi?na ra?unovodska poro?ila po elji podjetja
Poro?anje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)vIzdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z ra?unovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajnikem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o ra?unovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
Opravljanje elektronskega pla?ilnega prometa
Ra?unovodska analiza poslovanja
Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
Arhiviranje poslovne dokumentacije
DAV?NO SVETOVANJE
Optimiziranje dav?ne bilance; z nasveti pomagamo do dav?no najugodnejih in zakonitih reitev

Individualno svetovanje s podro?ja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, dav?nega postopka, troarin, premoenjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje

Storitve svetovanja v zvezi z za?etkom opravljanja dejavnosti in pomo? pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremi?nin, svetujemo v zvezi z uporabo slubenih osebnih vozil, slubenih mobitelov in kori?enjem drugih bonitet ter reevanje ostalih dav?nih zagat, povezanih s poslovanjem
Izvajanje preventivnih dav?nih pregledov

katalog_stevilka3a-131